โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ที่ตั้ง : เลขที่ 41 หมู่ที่ 7 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
หมายเลขโทรศัพท์ : 077-391117-8
หมายเลขโทรสาร : 077-39111 ต่อ 104
Facebook : https://www.facebook.com/โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
สายตรงผู้อำนวยการ : 061-2370922
ช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ผ่านทาง FaceBook Fanpage : https://www.facebook.com/โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ผ่านทางตู้รับความคิดเห็น :
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม : ดาว์หโหลด
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลท่าขนอน FTPงานโรคเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Copyright © 2005 - 2015 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี